Achievement

Domestic engineering

Guangzhou Bank Building